Poznáváme, jak zdravě žít

"Poznáváme, jak zdravě žít" je název projektu, který získala Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové 2. Projekt je podpořen Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem České republiky. Celková výše finanční podpory činí 8 820 295,14 Kč. Jedná se již o několikátý úspěch školy při získávání podpory ESF pro budování svého zázemí a můžeme tak s pomocí těchto prostředků stále zkvalitňovat jednotlivé oblasti naší práce. Hlavními tématy jsou zdravý životní styl a dopravní výchova.
 
Projektový manažer: PaedDr. Dana Hladíková, Ph. D.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015
Autoři projektu: PaedDr. Dana Hladíková, Ph. D., Mgr. Hana Hlaváčová, Mgr. Monika Kalinová
Hlavní partneři projektu: Masarykova ZŠ a MŠ, Hradec Králové – Plotiště 
Základní škola, Opočno
ZŠ a MŠ, Skřivany, okres Hradec Králové  
ZŠ a MŠ, Hradec Králové – Svobodné Dvory
Partner bez finanční spoluúčasti: VOŠ zdravotnická a SZŠ, Hradec Králové

Hlavním cílem projektu je vytvořit takové zázemí školy a materiály, které by umožnily co nejefektivněji realizovat vhodným zařazováním do učebního procesu prvky zdravého životního stylu tak, aby je žáci v maximální míře přijímali za své a řídili se jimi. Tyto materiály a metody práce budou vznikat jako průřez v rámci výuky různých předmětů, aby byl zajištěn maximální obsah dané  problematiky a průběžně budou implementovány do školních vzdělávacích programů. Projekt má 4 hlavní partnery a na všech těchto školách budou probíhat aktivity stejného rozsahu, metodicky školy povede příjemce podpory, ale vítána každá vlastní iniciativa zúčastněných škol. Finanční prostředky umožní školám zajistit zázemí výuky této problematiky, ale také získávají prostředky na tvorbu vlastních výukových materiálů, které předpokládají dlouhodobě využívat a rozšiřovat je i mezi ostatní školy.
Aktivity jsou plánované tak, aby co nejvíce zasahovaly do běžné výuky školy, ale s lepším zázemím a každá školy zrealizuje i několik projektových dnů v rámci svého plánu výuky. Ve druhé části projektu jsou plánované "projektové dny", které předpokládají jednorázovou účast dalších škol, které projevily zájem při oslovení při přípravě projektu. Zde budou připravovat program příjemce podpory a případně i partneři a právě zde bude s námi spolupracovat další partner - VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové.

Projekt "Poznáváme, jak zdravě žít" je rozdělen celkem do 7 aktivit, z nichž klíčové a nejobsáhlejší jsou první čtyři. 

1. aktivita - "Klub zdravého životního stylu" představuje vytvoření jedné učebny u příjemce i u všech partnerů, která bude mít postupně vybudováno zázemí (technika, knihy, prostory na prezentace apod.) tak, aby žáci byli seznamováni co nejpestřejší formou s jednotlivými oblastmi zdravého životního stylu. Téma je rozděleno na 4 základní okruhy – zdravá strava, pohybová aktivita, závislosti a drogy a sexuální výchova. Každý týden bude třída řešit alespoň v jedné hodině své přidělené téma. Tyto hodiny předpokládají již určité dovednosti žáků, proto je aktivně zapojen 5. – 9. ročník, mladší žáci budou mít připravované aktivity dle potřeb a možností projektu. V klubu budou žáci čerpat zejména teoretické vědomosti, budou moci konzultovat s odborníky. Své poznatky si budou žáci předávat, své práce budou prezentovat v prostorách školy, které k tomuto účelu vzniknou. Proběhnou také soutěže, různé on-line dotazníky, exkurze. Zapojení pedagogové vytvoří sady pracovních listů, které budou mapovat danou problematiku dle potřeb školy a budou určeny různým ročníkům. Tyto sady pak budou vydány a používány ve výuce všech škol. Žáci připraví i knihu pohádek s danou problematikou, která bude vydaná  a opět předpokládáme její využití zejména ve výuce na prvním stupni škol.

2. aktivita - "Zdravě v žákovské kuchyni" přinese zkvalitnění výuky vaření v rámci pracovních činností. Tato výuka byla v posledních letech na některých školách opomíjená či vyučována okrajově vedle informatik apod. Na našich školách probíhala a očekáváme, že s pomocí projektu navrátíme tuto výuku na lepší úroveň a že bude v souladu probíhat výuka zásad správného stravování a konkrétní příprava jídel. Předpokládáme i besedy např. s účastí výživových poradců, odborníci budou dětem hodnotit jídelníčky, proběhnou soutěže, vzniknou tematické kuchařky. Prolíná zde i finanční gramotnost – zdravý jídelníček za výhodnou cenu. Toto vše proběhne současně s vytvořením lepšího zázemí žákovských kuchyněk zúčastněných škol, což umožňuje finanční zajištění projektu.

3. aktivita - "Zdravě v pohybu" by měla být doplněním a oživením výuky tělesné výchovy. V hodinách tělesné výchovy bychom více rozpracovali a prakticky vyzkoušeli prvky efektivní rozcvičky, zásady posilování, kondiční cvičení apod. Vyučující se budou připravovat pomocí odborných publikací a formou konzultací s odborníky. Do povědomí žáků vejde souvislost mezi sportem a zdravou výživou, nezdravě hubnutí apod. Zakoupené krokoměry pomůžou žákům zkoumat vliv pohybu na organismus, jsou plánované návštěvy lanového centra, kde propojíme i stmelování třídních kolektivů. Proběhnou „školní maratóny“ jako společná akce všech škol.

4. aktivita - "Zdravě v dopravě" má za cíl zkvalitnit dopravní výchovu ve školách, týká se zejména prvního stupně školy. Tato témata jsou probírána pouze teoreticky např. v prvouce, možnosti využití dopravního hřiště jsou pro školy omezené. Projekt umožní vytvoření vlastních materiálů pro výuku i zakoupení některých pomůcek tak, aby i nejmladší žáci ve škole mohli poznávat zásady správného chování v dopravě a bezpečnosti zajímavou formou. Finanční podpora nám umožní mít některé prvky dopravního hřiště přímo ve škole, zmapování cesty do školy přímo žáky, vznik nových pomůcek a zakoupení interaktivních programů. Vzniknou zajímavé soutěže i programy pro ostatní školy.

5. aktivita - "Vzdělávání pedagogů – nutná podmínka úspěšnosti realizace projektu" – předpokládá zajištění seminářů s tématikou vztahující se k projektu pro všechny pedagogy zúčastněných škol, pracovní výjezd pedagogů v počátku projektu i individuální vzdělávání členů realizačního týmu projektu. Předpokládáme zkvalitnění práce a rozšíření témat výuky v této problematice. Vzhledem k předchozím aktivitám školy v oblasti vzdělávání pedagogů (viz předchozí projekty) dojde k doplnění již dříve probíraných témat seminářů.

6. aktivita - "Předávání zkušeností v oblasti zdravého životního stylu v zemích EU" umožní dva zahraniční výjezdy. Nejdříve pracovní výjezd pedagogů (Německo, Švýcarsko, Rakousko). Na tomto výjezdu navštíví některé školy ve jmenovaných zemích a s kolegy z těchto škol budou probírat jejich zkušenosti s výukou v oblasti zdravého životního stylu, přístup veřejnosti k této problematice. Naši pedagogové budou mít připravené dotazníky a po té vyhodnotí zkušenosti navštívených škol a případné možné zapojení některých nápadů u nás ve škole. Ve druhé polovině projektu zrealizují podobný výjezd žáci. Po návratu plánujeme zrealizovat besedu pro žáky i rodiče, případně veřejnost, dále výstavu k dané problematice, kterou bychom obohatili o zkušenosti z cesty. Předpokládáme, jak již bylo zmíněno, využití příkladů dobré praxe v naší výuce.
Česká Hostelová Asociace, o.s. podporuje tento projekt.
7. aktivita - "Poznáváme, jak zdravě žít" – tvorba metodické příručky, kde shrneme veškeré poznatky a zkušenosti z realizace projektu, popíšeme zrealizované aktivity a předáme dalším školám, které by případně mohly zařadit aktivity ve své škole či mohou příručku pojmout jako zdroj nápadů pro vznik vlastního projektu.
Všechny aktivity jsou naplánované tak, aby po vzniklém zázemí a s nově nabytými zkušenostmi byly školy převážně soběstačné při výuce témat spojených se zdravým životním stylem či s dopravní výchovou a aby v těchto přístupech školy pokračovaly i po ukončení realizace projektu.

Závěr realizace projektu
Projekt „Poznáváme, jak zdravě žít“ byl ukončen ke dni 31. 7. 2015. V měsíci červenci 2015 probíhala zejména spolupráce s tiskárnami při vydávání materiálů, které vznikaly v projektu a které tvořili pedagogové i žáci tak, abychom je mohli dále využívat při výuce.
Zároveň jsme shromažďovali podklady pro závěrečnou zprávu a hodnotili přínos projektu. Všechny partnerské školy velmi oceňují možnosti ověřit si a vyzkoušet některé nové metody práce, které svým obsahem doplňují výchovné a vzdělávací cíle školy v zajímavém tématu. Zároveň všechny školy obohatily své zázemí o nové materiály, pomůcky a metodické zkušenosti.
Významným bodem pro nás je, že jsme mohli zapojit žáky do tvořivé činnosti a oni spolu s pedagogy vytvořili mnoho zajímavých materiálů, které mohou nabídnout svým spolužákům.

Ukázky materiálů

Kniha pohádek

Metodická příručkaKontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka