Školní poradenské pracoviště

  • vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
  • realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost
  • zajišťuje kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
  • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
  • buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
  • vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
  • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči
  • koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
Školní poradenské pracoviště tvoří:
PaedDr. Dana Hladíková, Ph.D. – výchovný poradce a zástupce ředitele pro 2. stupeň
hladikova@zsgocarova.cz 495 019 015 konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00
Mgr. Monika Kalinová – metodik prevence
kalinova@zsgocarova.cz 495 019 012 konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00
Mgr. René Hůlek – školní psycholog
hulek@zsgocarova.cz 495 019 018 konzultační hodiny po telefonické domluvě: čtvrtek 14:00–15:00
Mgr. Anna Pražáková – zástupce ředitele pro 1. stupeň
prazakova@zsgocarova.cz 495 019 012 konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00
Mgr. Alena Friebová – speciální pedagog
friebova.alena@zsgocarova.cz 495 019 038 konzultační hodiny pro pedagogy po domluvě, pro rodiče po dohodě prostřednictvím e-mailu

Výchovný poradce
Poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ, vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost, zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni, řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost, …), iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Školní metodik prevence
Poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky. Podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním, iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Školní psycholog
Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, umožňuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, zjišťuje sociální klima ve třídách, zajišťuje depistáž a diagnostiku žáků, iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Speciální pedagog
Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, kteří mají problémy se začleněním se do vyučovacího procesu. Poskytuje konzultace pedagogům a rodičům.

Dokumenty školního poradenského pracoviště

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Školní program proti šikanování

Strategie předcházení školní šikaně a dalším projevům rizikového chování

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka