Školní poradenské pracoviště

 • vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
 • realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost
 • zajišťuje kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
 • buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči
 • koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
Školní poradenské pracoviště tvoří:
PaedDr. Dana Hladíková, Ph.D. – výchovný poradce a zástupce ředitele pro 2. stupeň
hladikova@zsgocarova.cz 495 019 015 konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00
Mgr. Monika Kalinová – metodik prevence
kalinova@zsgocarova.cz 495 019 012 konzultační hodiny po telefonické domluvě: středa 15:00–16:00
Mgr. René Hůlek – školní psycholog
hulek@zsgocarova.cz 495 019 018 konzultační hodiny po telefonické domluvě: čtvrtek 14:00–15:00
Mgr. Anna Pražáková – zástupce ředitele pro 1. stupeň
prazakova@zsgocarova.cz 495 019 012 konzultační hodiny po telefonické domluvě: úterý 14:00–15:00

Výchovný poradce
 • poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb
 • připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni
 • řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost, …)iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
Školní metodik prevence
 • poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky
 • podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním
 • iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
Školní psycholog
 • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • umožňuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech
 • poskytuje krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • zjišťuje sociální klima ve třídách, zajišťuje depistáž a diagnostiku žáků
 • iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
Dokumenty školního poradenského pracoviště

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Školní program proti šikanování

Školní poradenské pracoviště
 

 Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka